Unia Europejska wsparła rozwój aglomeracji Ełk kwotą bliską 30 milionów euro

Unia Europejska wsparła rozwój aglomeracji Ełk kwotą bliską 30 milionów euro

Dzięki funduszom unijnym w wysokości niemal 30 milionów euro, aglomeracja Ełk, obejmująca miasto i przyległe do niego tereny wiejskie, zyska szansę na znaczący rozwój. Wsparcie to pochodzi od Unii Europejskiej, a jego głównym celem jest stymulowanie rozwoju lokalnego i poprawa jakości życia mieszkańców.

Porozumienie dotyczące wykorzystania tych środków gwarantuje przeznaczenie większości z nich, dokładnie ponad 22 milionów złotych, na realizację tak zwanych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jest to zestaw działań mających na celu integrację różnych obszarów rozwoju poprzez finansowanie konkretnych projektów.

Przyznanie tych środków otworzy możliwość przeprowadzenia wielu niezbędnych inwestycji. Dla przykładu, planowane jest termomodernizacja budynków publicznych i komunalnych. Nie zapomniano również o edukacji – część funduszy zostanie przeznaczona na unowocześnienie i rozbudowę infrastruktury szkolnej. Dodatkowo, wsparcie to umożliwi skuteczną pomoc dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.