Ogłoszenie prezydenta Ełku: 13 konkursów i 180 przyznanych dotacji w 2024 roku

Ogłoszenie prezydenta Ełku: 13 konkursów i 180 przyznanych dotacji w 2024 roku

Prezydent miasta Ełku w roku 2024 podjął inicjatywę ogłoszenia trzynastu konkursów ofert, które przyciągnęły łącznie 174 propozycje. Ponadto, procedura konkursowa otrzymała dodatkowe 62 oferty zgłoszone w trybie pozakonkursowym. Na tej podstawie do chwili obecnej przyznano 180 dotacji na kwotę przekraczającą 5,5 miliona złotych.

Ełcki samorząd konsekwentnie współpracuje z organizacjami spoza sektora publicznego, delegując im wykonanie zadań ustawowych. W bieżącym roku liczba ogłoszonych konkursów wyniosła trzynaście, a liczba złożonych ofert dosięgnęła 236, włączając w to te zgłoszone poza konkursem. W sumie przydzielono dotacje o wartości ponad 5,5 miliona złotych.

Część tych funduszy finansuje realizację programów resortowych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, takich jak „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” czy „Opieka wytchnieniowa”, które są sfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Organizacje pozarządowe z Ełku realizują zadania w różnych obszarach, które obejmują między innymi bezpieczeństwo na wodzie, edukację pozaformalną dla różnych grup wiekowych oraz profilaktykę uzależnień. Wśród nich znajdują się również usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi czy niepełnosprawnościami, jak również zapewnienie schronienia dla bezdomnych i dostarczanie posiłków dla potrzebujących. Poza tym, istotnym aspektem ich działalności jest wspieranie aktywności społecznej mieszkańców Ełku, w tym osób starszych czy z niepełnosprawnościami, a także promowanie wolontariatu.

Obecnie, niewykorzystane środki z puli na konkursy i tryb pozakonkursowy wynoszą łącznie 300 tysięcy złotych.